องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 709 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 7 มิ.ย. 2566 ]0
2 31 พฤษภาคม 2566 วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติดอันตราย” #เสพติดบุหรี่ไฟฟ้ารุนแรงและเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดา [ 31 พ.ค. 2566 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 พ.ค. 2566 ]6
4 คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565) [ 22 พ.ค. 2566 ]5
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]4
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนพฤษภาคม2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ 2564-2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]1
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]8
9 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ XBB.1.16 [ 2 พ.ค. 2566 ]9
10 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 1 พ.ค. 2566 ]6
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 เม.ย. 2566 ]7
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 27 เม.ย. 2566 ]5
13 ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เะฃพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) '3 เร่ง 3 ลด 3เพิ่ม ' [ 26 เม.ย. 2566 ]8
14 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 25 เม.ย. 2566 ]9
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]6
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนเมษายน 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]11
17 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ งดการเผาในพื้นที่โล่งและพื้นที่การเกษตร งดเผาหญ้า-เศษใบไม้ งดเผาขย [ 4 เม.ย. 2566 ]11
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2566 ]8
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]6
20 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 [ 3 เม.ย. 2566 ]5
21 มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease.2019(COVID-19)) [ 30 มี.ค. 2566 ]9
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]8
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]8
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]7
25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรับเรื่องการตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 21 มี.ค. 2566 ]7
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 มี.ค. 2566 ]9
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]9
28 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย [ 20 มี.ค. 2566 ]1
29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจำปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]10
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]14
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]11
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]16
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]11
34 ขอความอนุเคราะห์สมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) [ 7 มี.ค. 2566 ]12
35 ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่สนใจการรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [ 7 มี.ค. 2566 ]10
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กทอ.65-07-0402 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2566 ]14
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องการขายพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา [ 2 มี.ค. 2566 ]16
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิัรับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]12
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]13
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign