องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบรีิหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ตราข้อบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสและอนุมัติของนายอำเภอจัตุรัส
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ)

    เอกสารประกอบ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2557