องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ตราข้อบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โดยความเห็นชอบของสภาองค์บริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และโดยอนุมัติของนายอำเภอจัตุรัส
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ)

    เอกสารประกอบ ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2556