องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน                                                 

                    -  ถนนลาดยาง                                                        4             แห่ง           

                    -  ถนนคอนกรีต          ทุกหมู่บ้าน                                                           

                     - ถนนลูกรัง                ทุกหมู่บ้าน

                    การโทรคมนาคม

 -   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                    -             แห่ง                                              

  -   สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ (โทรศัพท์)                    8            แห่ง

  -  ตู้ไปรษณีย์                                                             2           แห่ง                                                                      

                  ไฟฟ้า   

              -มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

                   แหล่งน้ำธรรมชาติ                                                                            

   - ลำน้ำ , ลำห้วย                                                       7          แห่ง    

   -บึง,หนองและอื่นๆ  8  แห่ง                                                                                                                           

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

         - ฝาย                                                                   11        แห่ง

                 -บ่อน้ำตื้น                                        -       แห่ง

                 -บ่อโยก                                          22        แห่ง

           ข้อมูลอื่น ๆ

                -  มวลชนจัดตั้ง

                -  ลูกเสือชาวบ้าน                                                1              รุ่น          96           คน       

                  -  ไทยอาสาป้องกันชาติ                                        -               รุ่น          -             คน

                           -  กองหนุนเพื่อความมั่งคงแห่งชาติ                      -               รุ่น          -             คน

                           -  อปพร.                                                               1                รุ่น          76          คน