องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

กองสวัสดิการสังคม

     
  นางลำไย ก้องสนาม  
 

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม

 
     
นางสาวลำไย ก้องสนาม   นางสาวอุบล  สมพงษ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน