องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

การกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม

นางณพิชญา   ภูศรีแพน นางสาวชนากานต์  เลิศประเสริฐ
นางสุพรนพภา   นาคประกอบ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังเสมา


นางสาวกัญญาวีร์ ลาภเกิด นางสาวธาราริน   ภักดีพงศ์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสำโรงโคก
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.กุดน้ำใส
นางช่อเพชร  พงศ์สุวรรณ
นางสาวสายฝน เจริญวัย
นางบุญทิวา พิลาธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตลาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเดื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วังเสมา
 
นางรุ่งลาวัลย์ พิพิธกุล
นางสาวชบาไพร สะมาแก้ว
นางสาวจุรีรัตน์  จันณรงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเดื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดน้ำใส ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่าแตง


 

 
นางสาวโยทกา อุดทา
นางสาวณัฐชยา  ฤทธิสิน
นางพัชรี  สุขจำนงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านตลาด
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศพด.บ้านวังเสมา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านท่าแตง
นางสาวศุภิสรา  ระโยธี
นางสาว พชรพร ก้อนนาค
นางสาวปติญญา  หงษ์ไทย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านสำโรงโคก ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศพ.ด.บ้านร่วมมิตร ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศพด.บ้านตลาด