องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

กองคลัง

นางสาววาสนา ทองจำรูญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการนางสาววาสนา ทองจำรูญ
นางสาวปนิตา  ทองสถิตย์ นางสาววิชุดา พัฒนพานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองคลัง

 
นางสาวสถาพร หินสูงเนิน
นางสาวกฤษติกา เกียรติดำรงพร
นางสาวจันทร์สุดา ยอดมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี