องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ


นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ 084-6079143

นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ 084-6079143
  
 
นายน้อยใจยา แก้ววงษา
นางสาววาสนา ทองจำรูญ
นายธวัช พงษ์สุวรรณ
 นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 081-0700053

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 085-6457655

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 081-3218348
 
นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ
นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
นางสาวลำไย ก้องสนาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม
เบอร์โทรศัพท์ 084-6079143

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทรศัพท์ 084-6079143

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 089-9052825