องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

สมาชิกสภา อบต.

นางปรียา  โพธิ์ชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
   
 นายประเสริฐ  สิทธิเวช  นางรัชนีพร  ภิรมย์ภักดิ์
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


 

นายวีรยุทธ  เกษจัตุรัส
นายประคง  เรืองบุตร
นายสมควร  โนนนก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 2
นายนพพร  เหลาทอง
 

นายวิชา  กล้ารอด
นายสมจิตร  สูญศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 4นางรัชนีพร  ภิรมย์ภักดิ์
นายประเสริฐ สิทธิเวช
นางปรียา  โพธิ์ชัย
นายเกษม  มณีโรจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 6

นายใส กิ่งแล
นายเฉลิม  เถาว์พันธ์
นายพรมมา  เหยิบไธสงค์
นายนิวัช  พิพิธกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 8

 

นายประมวล  หาญณรงค์
นายทองย้อย  เกษรบัว


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 10
นายสุพรรณ  ชำนาญ
นายวิทยา  กุมภา
นางไสว  โพธิ์ศรีมา 
นายบุญทัน  ภิรมย์ชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 12
นายสุวิ  คูณเงิน

นางสาวรินปวีร์ ภิรมย์ไทย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 14