องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยได้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


             เมื่อวันที่ 5 พฤษาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม ได้มอบหมายให้รองปลัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยได้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23