องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลบลกุดนำ้ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลบลกุดนำ้ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ระเบียบวาระการประชุม 1.เรื่องประธษนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 3. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 31.รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3.2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 4.เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562 4.2 การขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์โนนหลวง 5.เรื่องอื่นๆ
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03