องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561


      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มีคำสั่ง ที่96/2561 เรื่อง แต่งตั้งท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานนั้น

      ดั้งนั้น เพื่อให้การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ จึงประชุมเพื่อพิจาราณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03