องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยเด็กเล็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก


  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดน้ำใส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างสุขนิสัยอันดี ความสำคัญของสุขภาพและอนามัย การออกกำลังกายและส่งเสริมพัฒนาการแห่งวัยของเด็ก การป้องกันและควบคุมโรคแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่เด็ก ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยเด็กเล็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมี ร.ต.วิเชียร ภิรมย์ชม รองนายก อบต.กุดน้ำใส เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23